همزمان با راه اندازی سامانه استعلام آنلاین ایباما – بنیاد آموزش مجازی ایرانیان زین پس کلیه گواهینامه های خود را جهت ارزیابی، صحت سنجی و تولید کد کیو آر مخصوص هر گواهینامه به این مرکز سپرده است.

از جمله انواع گواهینامه های آموزشی معتبری که زین پس در این سامانه قابل رهگیری است شامل:

آقای نریمان پورطلایی ریاست بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با بیش از ۱۵ سال فعالبت مستمر در انواع سیستم های آموزش مجازی، از راه اندازی این سامانه ابراز امیدواری نمود که راه اندازی این سامانه و همکاری کلیه آموزشگاه داران در سراسر کشور جهت استفاده از این بستر یکپارچه استعلام، زین پس میتواند از ارائه مدارک آموزشی جعلی و بی اعتبار در کشور بکاهد.