بنیاد آموزش مجازی ایرانیان به سامانه استعلام باما – ایباما پیوست

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

همزمان با راه اندازی سامانه استعلام آنلاین ایباما – بنیاد آموزش مجازی ایرانیان زین پس کلیه گواهینامه های خود را جهت ارزیابی، صحت سنجی و تولید کد کیو آر مخصوص هر گواهینامه به این مرکز سپرده است. از جمله انواع گواهینامه های آموزشی معتبری که زین پس در این سامانه قابل رهگیری است شامل: گواهینامه […]