سامانه استعلام بین المللی باما (ایباما)

استعلام مدارک آموزشی ایرانیان صادره از آموزشگاه ها و سازمان ها

استعلام باما از دو طریق مدارک را دریافت می نماید: ۱- ارسالی مراکز آموزشی معتبر ۲- ارسال از طریق اعضاء، بعد از اعتبار سنجی مدارک و صحت صدور مدارک استعلام آن ها را فعال مینماید.

استعلام مدارک آموزشی

در این بخش میتوانید با درج کد رهگیری و کد ملی ایران صحت صدور مدارک آموزشی را بررسی نمایید.

کلیه آموزشگاه ها

کلیه آموزشگاه های طرف قرارداد و معتبر، مدارک خود را در این سامانه ثبت نموده اند
استعلام مدارک

استعلام سوابق آموزشی

اعضاء ایباما با دارا بودن شماره عضویت میتوانند رزومه آموزشی تایید شده خود را ایجا کنند.

کلیه مدارک آموزشی

پس از عضویت کلیه مدارک آموزشی معتبر شما در یک محل و یک کد استعلام نمایش داده میشود.
استعلام سوابق

عضویت حقوقی

کلیه آموزشگاه های معتبر و سازمان ها میتوانند مدارک خود را از طریق این سامانه ثبت نمایند.

منبع استعلام

اگر واحد آموزش سازمان یا ارگانی هستید و یا آموزشگاه معتبر دارید، مدرک خود را جهانی کنید.
عضویت حقوقی

عضویت حقیقی

با عضویت حقیقی رزومه آموزشی شما توسط ما استعلام و صحت سنجی میگردد.

رزومه آموزشی

رزومه آموزشی خود را توسط یک منبع قابل اطمینان به داخل و خارج از کشور ارائه نمایید.
عضویت حقیقی

اخبار و رویدادهای استعلام باما